Game Nổ HũPosition

vị trí của bạn:Top 12 Cổng Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Trực Tuyến 2023 > Game Nổ Hũ > Game bắn súng | Game bài đổi thưởng

Game bắn súng | Game bài đổi thưởng

ngày phát hành:2023-11-21 16:28    Số lần nhấp chuột:124

Trang bị danh vọng của Bạo Phong Thành thay ở đâu? Trong thế giới ma thú danh vọng có thể đổi đến đủ loại tài nguyên trò chơi, như vũ khí, đạo cụ vân vân, như vậy trang bị danh vọng của Bạo Phong Thành trang bị ở đâu? Tiếp theo tiểu biên tập sẽ giới thiệu vị trí trang bị danh vọng của Bạo Phong Thành trong trang phục rùa đen. [02:11.11.2019 00:11.11] Thương nhân nổi tiếng ở đâu?

1 Đạt Lạp Xu Tư (chủ thành tinh linh)Game bắn súng | Game bài đổi thưởng, thương nhân danh vọng nằm bên cạnh huấn luyện viên chiến sĩ. Bọn họ cung cấp sáu bộ trang bị khóa giáp cấp 25, cần đạt tới trình độ tôn kính danh vọng của tinh linh. Ngoài ra, còn có một vũ khí một tay cấp 40 cần phải đạt đến mức độ tôn kính danh tiếng của người Elves.

2 Lôi Đình Nhai (chủ thành Ngưu Đầu Nhân), thương nhân danh vọng nằm ở cửa ngân hàng. Bọn họ cung cấp sáu bộ trang bị da giáp cấp 48, cần đạt tới trình độ sùng kính danh vọng của Ngưu Đầu Nhân.

3 Thương nhân danh vọng nằm trước cửa ngân hàng. Bọn họ cung cấp sáu bộ trang bị da giáp cấp 25, cần đạt tới trình độ tôn kính danh vọng của Thiết Lô Bảo.

4 U Ám Thành, quân nhu quan nằm ở chỗ đăng ký công hội U Ám Thành. Bạn có thể tìm thấy các mặt hàng liên quan đến bomGame bắn súng | Game bài đổi thưởng, đạn ở đó.TOP